Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett
Sist oppdatert: 10 juli 2017
skatt for enkeltmanssforetak

Slik beregner du skatt for enkeltmannsforetak

Eier du et enkeltmannsforetak skattlegges overskuddet på samme måte som personinntekt. Dette er uavhengig om overskuddet tas ut av virksomheten eller ikke.

For foretaket må du betale skatten forskuddsvis fire ganger i året. Da skatter du på forventet overskudd i neste kvartal. Du vil få tilsendt innbetalingsblanketter for dette.

Få å motta innbetalingsblankettene må du selv søke om å få utskrevet forskuddsskatt. Du må søke om endring i skattekortet ditt.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du beregner hvor mye skatt du skal betale.

  1. Finn alminnelig inntekt. Dette gjør du ved å summere inntekter og trekke fra kostnader.
  2. Finn skjermingsgrunnlaget. Da må du legge sammen verdien på enkelte eiendeler og trekke fra gjeld til finansinstitusjoner. Multipliser beløpet med skjermingsrenten.
  3. Ved å legge alminnelig inntekt som grunnlag skal du så beregne personinntekten. Videre legger du til og trekker fra poster etter foretaksmodellen.

Vi ser på et eksempel

Eiendeler Egenkapital og gjeld
Anleggsmidler 200 000 Egenkapital 500 000
Aksjer 400 000 Langsiktig gjeld 175 000
Varer 50 000
Kundefordringer 25 000
SUM EIENDELER 675 000  SUM EK og Gjeld 675 000

 

Driftsregnskap
Driftsinntekter 300 000
Driftskostnader 150 000
Sum drift 150 000
Renteinntekter 12 000
Renteutgifter 5 000
Aksjeavkastning 35 000
Driftsresultat 192 000

Driftsresultatet, eller overskuddet på 192 000kr utgjør vår alminnelige inntekt og beløpet skal beskattes med 27% etter å ha trukket fra personfradraget.

Først finner vi skjermingsgrunnlaget. Dette brukes til å bergene skjermingsfradraget som trekkes fra den alminnelige inntekten. Dette gjør vi ved å legge sammen kundefordringer, varige driftsmidler og goodwill samt trekke fra gjeld til finansinstitusjoner.

skatt

Når vi beregner skjermingsgrunnlaget er et det middelverdien som skal legges til grunn. Har du en inngående balanse (IB) på 20 000kr og en utgående balanse (UB) på 24 000kr bruker du snittverdien, altså 22 000kr. I dette eksempelet går vi for enkelthets skyld ut i fra at balansen representerer middelverdiene.

 

Skjermingsgrunnlag
Anleggsmidler 200 000
Varer 50 000
Kundefordringer 25 000
Langsiktig gjeld -175 000
SUM Skjermingsgrunnlag 100 000

Skjermingsgrunnlaget multipliseres med finansdepartementets risikofrie rente.  Denne var i 2015 på 0,6% og i 2016 0,4%

(Vi bruker 2015 i eksempelet)

100 000*0,006= 600kr.

Vi ser igjen på alminnelig inntekt for å finne personinntekt.  Foretaksmodellen dikterer at kapitalkostnader skal legges til (Dette gjelder ikke tap på kundefordringer eller rentekostnader,  så lenge den ikke overstige skjermingsgrunnlaget), mens kapitalinntekter og skjermingsfradrag trekkes fra.

For mer informasjon se skatteloven §12-11.

Personinntekt
Alminnelig inntekt: 192 000
– Renteinntekter 12 000
– Avkastning på aksjer 35 000
– Skjermingsfradrag 600
Sum personinntekt 144 400

 

Skatt skal beregnes på grunnlag av alminnelig inntekt – personfradrag, mens trygdeavgift beregnes av personinntekten.

Vi setter opp en oversikt over de aktuelle faktorene som inngår i beregningen.

Alminnelig inntekt: 192 000
-Personfradrag:  51 750
= Beregningsgrunnlag: 140 250
27% Skatt 37 867,50
Personinntekt 144 400
Beregningsgrunnlag TA 144 400
Trygdeavgift (11,4%)  16 416

 

Vi legger sammen skatt og trygdeavgift og får at den totale skatten utgjør:

37 867,50+16416 = 54 283,50kr.

Dette gir en skatt på 28,3% av foretakets totale overskudd. (54 283,50/192 000).                       

  • Informativt
  • Gratis tjeneste
  • Nyttig for deg